Disclaimer

 In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: iedere webpagina vallend onder het domein  www.stiggelbout.nl
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel
  • uitgever : Stiggelbout Slagwerk

  

Het onderstaande is van toepassing op de website:  

1. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

3. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

5.Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden.

 6. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.

9. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren. 

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. Het is niet toegestaan enige inhoud van de website te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.